bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Technikum nr 8 w Katowicach, należy skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem: 032 2588314.

Wzór pisma:

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ....................................................................
Nr PESEL / REGON:....................................................................................

Adres: ............................................................................................................
Nr telefonu: ...................................................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
ٱ dostęp do przeglądania informacji w urzędzie ٱ kserokopia ٱ pliki komputerowe
RODZAJ NOŚNIKA:
ٱ dyskietka 3,5 ٱ CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
ٱ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ................................................................
ٱ Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................................
ٱ Odbiór osobiście przez wnioskodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

..................................................... ........................................................
Miejscowość, data podpis wnioskodawcy
Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Szkoła zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznejBIP).Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 18.10.2014
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 291