bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Status prawny

 1. Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka oraz w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców.
 4. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, poszanowania najwyższych wartości oraz dorobku kulturowego ludzkości i wzbogacanie go o nowe wartości.
 5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje go do pełnienia obowiązków rodzinnych, obywatelskich na zasadach demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, równości i wolności.
 6. Szkoła w szczególności dąży do:
 • zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
 • podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • przekazania uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminów, przygotowania do ciągłego doskonalenia i samokształcenia,
 • poszanowania godności osobistej uczniów oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
 • umożliwienia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
 • kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów szkoły stosownie do wieku uczniów i istniejących warunków,
 • zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 • umożliwienia uczniom rozwijania talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
 • sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • umożliwiania rozwoju samorządnych form działalności młodzieży,
 • wspomagania wychowawczej roli rodziny.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 166