bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1446).

Zgodnie z art. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62 i 1000).

Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1/ udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

2/ udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej III LO im. A. Mickiewicza w

Katowicach

3/ przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1/ nazwę podmiotu zobowiązanego

2/ informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający

dostarczenie odpowiedzi od wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub

w formie wskazanych we wniosku

3/ wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już

udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana oraz źródło

udostepnienia lub przekazania

4/ wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie

rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane

5/ wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci

elektronicznej, także wskazanie formatu danych

6/ wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego

7/ wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiać ponowne

wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie

rzeczywistym.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do III LO w Katowicach.

W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującej w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego może być złożony:

- elektronicznie – na adres Technikum nr 8:  sekretariat[małpa]tech8katowice.pl

- elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP

- listownie na adres :

Technikum nr 8

ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice

Podmiot zobowiązany do udostepnienia informacji publicznej może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dotyczące:

1/ obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od

podmiotu zobowiązanego

2/ obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej

formie

3/ obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

4/ zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa; w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmiot zobowiązany nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.

Technikum nr 8  w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę, jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 12.11.2019
Dokument oglądany razy: 379