bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Oferta pracy - Główna Księgowa

Dyrektor Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


1. Stanowisko pracy: główny księgowy
2. Warunki pracy:
- miejsce pracy: Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach
ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice
- termin rozpoczęcia pracy: 01 kwietnia 2015 r.
- wymiar zatrudnienia: ¾ etatu
- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej na
czas nieokreślony
- określenie warunków pracy: praca o charakterze biurowym z wykorzystaniem
monitora ekranowego; praca w budynku nie przystosowanym do poruszania się na
wózku inwalidzkim
3. Wymagania niezbędne:
- ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają
zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
- spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

4. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość norm prawnych obowiązujących w placówkach oświatowych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagradzania pracowników, a w szczególności znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks pracy, ustawy o systemie oświaty
2) doświadczenie w księgowości budżetowej
3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych i płacowych Qwant, Płatnik
4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
5) umiejętność rozliczania płac pracowników samorządowych i pedagogicznych, w tym składek, podatków, zasiłków itp.
6) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, także w zespole

5. Zakres zadań:
- prowadzenie rachunkowości jednostki
- sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo- księgowym, w tym prawidłowości,
rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych
- prowadzenie wszystkich spraw związanych z rachubą płac ( m.in. listy płac, deklaracje
podatkowe, deklaracje ZUS)
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym
- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych
- bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej z użyciem programów
komputerowych dopuszczonych do stosowania ( program Qwant)
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami
- sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, planów ekonomiczno – finansowych
- organizacja, koordynowanie pracy finansowo – księgowej placówki
- wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach
publicznych i pozostałych aktów normatywnych regulujących sferę finansowej działalności
placówki
- przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej
- wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji głównego księgowego


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W styczniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy
niż 6 %.


7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności zawodowe
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych
i) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
j) oświadczenie kandydata o nie karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno- skarbowe
k) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529)


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane
i złożone w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Technikum nr 8 w Katowicach w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 02 marca 2015 r.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 2588314
Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 09.02.2015
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 09.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 445