bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Nabór kandydatów

Zasady Rekrutacji do Technikum nr 8 w Katowicach

Regulamin jest aktualizowany natychmiast po ukazaniu się na stronach Śląskiego Kuratora Oświaty postanowienia dotyczącego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w danym roku szkolnym.

1. O przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół zawodowych nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybieranego zawodu.
2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty posługuje się świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
3. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, ma prawo do określenia zawodu, w którym się chce kształcić i przyjmowany jest do danego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania limitu miejsc.
4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w oparciu o internetowy elektroniczny system rekrutacji i dokonuje go szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
5. O przyjęciu decyduje łączna ilość punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów), za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów). Łącznie kandydat może uzyskać 200 punktów.
6. Ustala się limit miejsc w poszczególnych oddziałach na 34. W przypadku nie zakwalifikowania się do wybranej przez ucznia klasy, proponuje mu się, w miarę możliwości, przyjęcie do klasy o innym zawodzie.
7. Przyjmuje się następującą punktację za świadectwo ukończenia gimnazjum:

1) za zajęcia edukacyjne:

celujący - 19 punktów,
bardzo dobry - 16 punktów,
dobry - 13 punktów,
dostateczny - 9 punktów,
dopuszczający - 0 punktów,
przy czym dla kandydatów na kierunki o charakterze chemiczno-ekologicznym bierze się pod uwagę język polski, matematykę, biologię i chemię a na pozostałe język polski, matematykę, geografię i fizykę,

2) za uzyskanie świadectwa ukończenia z wyróżnieniem – 5 punktów.

8. Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.
9. Inne osiągnięcia kandydata brane pod uwagę to:

1) udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty, za które kandydat otrzymuje 10 punktów za jeden tytuł, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 pkt – łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 12 pkt,
2) osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum za:

I miejsce lub tytuł laureata: 5 punktów,
II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punktów,
III miejsce lub wyróżnienie: 3 punkty,
przy czym kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.,

3) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 2 punkty.

10. Kandydaci do szkoły:

1) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych powyżej,
2) absolwenci, którzy uzyskali za granicą wykształcenie, równorzędne z wykształceniem w polskim gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia, poza rekrutacją elektroniczną.

11. Szczegółowe terminy składania dokumentów do szkoły i termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole na dany rok szkolny określa Śląski Kurator Oświaty.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 18.10.2014
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 472