bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Organy szkoły

Dyrektor szkoły

Kompetencje dyrektora szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadzanych w szkole;
 • w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, zgodnie z obowiązującą procedurą;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

ponadto decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

Rada pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ponadto:

 • rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły,
 • rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Zadania wynikające z realizacji kompetencji rady szkoły:

 • uchwala statut szkoły;
 • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;
 • opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
 • z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

Kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej:

 • przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej;
 • zawiadamia wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Rada rodziców

Kompetencje rady rodziców:

 • może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 • w celu realizacji swoich zadań może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Kompetencje przewodniczącego rady rodziców:

 • reprezentuje radę rodziców;
 • przygotowuje i prowadzi zebrania rady rodziców;
 • zawiadamia wszystkich członków rady rodziców o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Samorząd uczniowski

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Kompetencje przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

reprezentuje ogół uczniów wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 18.10.2014
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 371